۱۳۹۳ آذر ۱۱, سه‌شنبه

طلاق توافقی

طلاق توافقی
طلاق توافقی عبارت است ازاینکه زوجین درتمام مسائل مربوط به زندگی مشترک ازجمله مهریه نفقه جهیزیه وفرزندمشترک بایکدیگرتوافق مینمایندواین توافقنامه راهمزمان باتقدیم دادخواست به دادگاه ارئه مینمایند. تابا نتیجه این توافق طلاق محقق شود.
انواع طلاق
طلاق رجعی : که دراین نوع طلاق تازمانیکه زن درعده است (سه ماه وده روز) مرد می تواندبه همسرش رجوع کندیعنی زوج ازطلاق پشیمان شدها ست . حق رجوع ازاختیارات مرداست وبه محض رجوع زن موظف به انجام وظایف زناشویی است .
طلاق بائن :این نوع طلاق که به طلاق خلع هم معروف است عبارت است ازاینکه طلاقی که مرد درآن حق رجوع ندارد . این نوع طلاق خودت قسیم میشود به:
الف ) طلاق قبل اززناشویی
ب)طلاق زن یائسه
ج)طلاق خلع : زن به دلیل اکراهی که ازهمسرخود دارد حاضراست درقبال بخشش قسمتی ازحقوق خود ازوی طلاق بگیرد.
د)طلاق مبارات:اکراه دراین نوع طلاق طرفینی است وزن مالی راازحقوق خود می بخشد تا زوج اورا طلاق دهد.
درخصوص حقوق مالی زن مانند مهریه،جهیزیه و،مسأله حضانت وملاقات و…. باتوافق وتفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود واین توافق درحکم دادگاه ثبت می‌شود وضمانت اجرای قانونی پیدامی‌کند.
مدارک لازم برای طلاق توافقی:
اصل سند نکاحیه
اصل شناسنامه طرفین
اصل کارت ملی
صورت جلسه توافقات طرفین که در حضور وکلا در دفتر تنظیم شده باشد
 زوجین می توانند در انجام طلاق توافقی از دو وکیل استفاده نمایند که در این صورت هیچ یک از طرفین در دادگاه حضور نخواهند داشت.
مدت زمان طلاق توافقی بسیار کوتاه تر از طلاق از طرف زوج یا زوجه است به طوریکه حداقل ۲ روز و حداکثر ۱۵روز رای طلاق صادر خواهد شد.